Informácie pre živnostníkov na Slovensku  

 

 

Milý Kolega!  

 

Nižšie sme zhrnuli niekoľko dôležitých informácií, úloh a termínov, o ktorých by ste mali vedieť v záujme pre našu dlhodobú a úspešnú spoluprácu:  

 

 

 

 

 

Ďalšie dôležité informácie! 

 

 

Prihlásenie sa na zdravotnej a sociálnej poisťovni  


Ako živnostník ste povinný za seba odvádzať odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.  

 

a)  Zdravotná poisťovňa  


Povinnosťou podnikateľa je  do 8 dní od začatia podnikania oznámiť svojej poisťovni výšku preddavkov, ktoré bude odvádzať, pretože poistné sa platí vo forme mesačných preddavkov.    Ich výška závisí od vymeriavacieho základu za predchádzajúci rok (podľa daňového priznania). Keďže ako začínajúci živnostník ešte nemáte za predchádzajúci rok žiaden vymeriavací základ, výška preddavku na poistné sa počíta z minimálnej mzdy v danom roku.   

b) Sociálna poisťovňa  

Počas prvého roka ste ako začínajúci podnikateľ od platieb odvodov do sociálnej poisťovne oslobodený. V ďalších rokoch závisí to, či budete musieť platiť odvody do sociálnej poisťovne, od celkovej výšky dosiahnutých príjmov v predchádzajúcom roku. Teda, prvýkrát je podnikateľ povinný navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne až v roku nasledujúcom po roku, v ktorom začal prevádzkovať živnosť, a to do 30. júna a predložiť výpis  z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Na základe neho poisťovňa určí, či sa podnikateľ stáva povinne poistenou osobou. 

 

Rada:  
Hoci v prvom roku podnikania nie ste povinný platiť odvody do sociálnej poisťovne, môžete sa prihlásiť ako dobrovoľný platca (napríklad na dôchodkové alebo nemocenské poistenie) a platiť si odvody dobrovoľne.

 

 

Nižšie zhrnieme, aké povinnosti vám vzniknú, ak pracujete na živnosť, a v čom sa to líši od normálneho pracovného pomeru. 

 

 

Kontakty

Sociálna poisťovňa

https://www.socpoist.sk/navigacia/66-zivnostnik-szco

Infolinka 0800 123 123

 

Živnostenský register

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra  

Infolinka 0800 222 222