ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

 

melyeket a JIT QUALITY s.r.o. társaság dolgozott ki és alkalmaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679  a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) és a személyes adatok védelméről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: „adatvédelmi törvény”) alapján.

A JIT QUALITY s.r.o., székhely: Fraňa Mojtu 35, 949 01, Nitra, cégjegyzékszám: 50187481

Mint az információs rendszer adatkezelője, az érintettekkel szembeni méltányosság és átláthatóság biztosítása érdekében, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) és a személyes adatok védelméről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: „a személyes adatok védelméről szóló törvény”) 13. cikke és a vonatkozó preambulumbekezdések értelmében, az alábbiakban közzéteszi a személyes adatok védelmének alapelveit.

A személyes adatok kezelésének céljai azok az okok, amelyek miatt az érintettek (alkalmazottak, ügyfelek) személyes adatait információs rendszereinkben pontosan meghatározott jogalapok alapján kezelünk. A célok konkrétan meghatározottak, nevesítettek és jogszerűek. Az érintettek személyes adatainak feldolgozása során betartjuk a rendelet 6. és 9. cikke szerinti jogszerűség elvét. 

Azok az érintettek, akiknek személyes adatait információs rendszereinkben meghatározott célokból kezeljük, írásban vagy elektronikus úton gyakorolhatják a következő jogokat:

1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga – ez azt jelenti, hogy Ön jogosult megerősítést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, valamint jogosult az adatkezelés céljainak és időtartamának, az érintett személyes adatok kategóriájának, a címzettek körének, az automatizált adatkezelés eljárásának és adott esetben az adatkezelés következményeinek mértékéig hozzáférni ezekhez az adatokhoz. Adatkezelőként jogunk van minden észszerű intézkedést megtenni az adatokhoz való hozzáférést kérő érintett személyazonosságának ellenőrzésére, különösen az online szolgáltatások és azonosítók tekintetében. (a Rendelet 15. cikkének (63) és (64) preambulumbekezdése)

2. A hibás személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog. (a rendelet 16. cikke, (65) preambulumbekezdés)

3. A törléshez való jog – az olyan személyes adatok „elfelejtése”, amelyek már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez gyűjtötték és kezelték őket; az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulás visszavonása esetén; jogellenes adatkezelés esetén; ha a személyes adatokat információs társadalommal kapcsolatos ajánlattal kapcsolatban gyűjtötték (gyermekek esetében), a Rendelet 17. cikkének (65) és (66) preambulumbekezdésében meghatározott feltételek mellett.

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog akkor gyakorolható, ha Ön, mint érintett vitatja a személyes adatok és egyéb adatok pontosságát a rendelet 18. cikkének (67) preambulumbekezdése értelmében, mégpedig a kiválasztott személyes adatoknak egy másik feldolgozórendszerbe történő ideiglenes átvitele, a kiválasztott személyes adatokhoz való felhasználói hozzáférés megakadályozása vagy az adatkezelés ideiglenes megszüntetése formájában.

5. Az adatok hordozhatóságához való jog – ez a jog azt jelenti, hogy az Ön által az információs rendszereink számára hozzájárulás vagy szerződés teljesítése alapján megadott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban (amennyiben ez technikailag megvalósítható) a rendelet 20. cikkének (68) preambulumbekezdésében foglalt feltételek mellett továbbíthatjuk egy másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés automatizált módon történik. E jog gyakorlása nem sérti a rendelet 17. cikkének rendelkezéseit. Az adathordozhatósághoz való jog nem vonatkozik a közérdekű feladat végrehajtásához vagy a ránk, mint adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során szükséges adatkezelésre.

6. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül Ön, mint érintett jogosult arra, hogy a rendelet 77. cikke alapján panaszt tegyen a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a Rendeletet vagy a személyes adatok védelméről szóló törvényt.

Érintettként joga van ahhoz is, hogy egy konkrét helyzettel kapcsolatos okokra hivatkozva bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve azt is, ha az adatkezelésre az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt van szükség (kivéve a hatóságok által a feladataik ellátása során végzett adatkezelést) kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. (különösen, ha az érintett gyermek)

Ha a személyes adatok feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, Ön érintettként jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak ilyen közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A JIT QUALITY s.r.o., székhely: Fraňa Mojtu 35, 949 01, Nitra, cégjegyzékszám: mint az információs rendszer adatkezelője, minden megfelelő személyes, szervezeti és technikai intézkedést megtett az Ön személyes adatainak maximális védelme érdekében, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentse a visszaélés, kiszivárgás stb. kockázatát. A rendelet 34. cikke szerinti kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk Önt, mint érintettet, hogy amennyiben olyan helyzet áll elő, amelyben mi, mint adatkezelő, olyan módon sértjük meg az Ön személyes adatainak védelmét, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, erről indokolatlan késedelem nélkül értesítjük Önt. 

FIGYELMEZTETÉS: a korlátozott tárolhatóság elvének való megfelelés érdekében az Ön által megadott minden személyes adat szükséges jogi vagy szerződéses követelmény az adatkezelés céljának teljesítéséhez. A szerződéskötéshez szükséges kötelező adatok megadásának elmulasztása a szerződéses jogviszony létrejöttének meghiúsulásához vezethet. Ha bármilyen kérdése van a személyes adatainak védelmével kapcsolatban, ideértve a Rendelet és a személyes adatok védelméről szóló törvény szerinti jogainak gyakorlását is, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz. (amennyiben kijelölésre került)

A weboldalon található űrlapon keresztül történő üzenetküldéssel Ön megerősíti, hogy ismeri az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja. A szabályzat feltételeit az online űrlapon a hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével fogadja el. A hozzájárulás jelölőnégyzet bejelölésével megerősíti, hogy megismerte az adatvédelmi szabályzatot, és azt teljes egészében elfogadja. Az adatkezelő jogosult ezeket a feltételeket megváltoztatni. Az adatvédelmi szabályzat új változatát közzéteszi a weboldalán, és az Ön által az adatkezelő részére megadott e-mail címre is megküldi Önnek az adatvédelmi szabályzat új változatát.

 

Elérhetőség:

JIT QUALITY s. r. o.
Cégjegyzékszám: 50187481
Székhely: Fraňa Mojtu 35, 949 01 Nitra, Szlovák Köztársaság
E-mail cím: info@jitquality.sk